Vòng Tay Trầm Hương 108 Hạt Trứng Cút

Liên hệ: 0773.91.91.91

  • Siêu phẩm đến từ trầm hương trung huỳnh – Sản phẩm hình thành trầm hương tự nhiên từ rể cây gió bầu.
  • Chuỗi hạt Trầm Hương là vật tâm linh mang lại vượng khí và có thể đánh đuổi những tà khí u ám